Razvojna mapa

Razvoj govornih sposobnosti

0-3 meseci

(0-1)Povremeno se oglašava grlenim glasovima
(1-2)Oglašava se samoglasnicima
(2-3)Guče izmenjujući samoglasnike i suglasnike
(3)Prvo udvajanje slogova

4-6 meseci

(4)Na govor majke odgovara gukanjem i klicanjem.
(5)Vokalizuje dva glasa ili više njih.
(6)Modulira glas tonovima kao da peva.
Modulira glas po jačini, visini i dužini.

7-9 meseci

(7)Izgovara više određenih slogova uz promenu jačine i visine tona.
(9)“Brblja”, jasno udvaja slogove bez značenja (ba-ba).
Razume jednu reč

10-12 meseci

(10)Razume nekoliko reči.
Na nalog okreće glavu ka poznatoj osobi ili predmetu.
Sluša i imitira zvukove iz okoline.
Imitira nekoliko glasova.
(10-11)Zna nekoliko reči (mama, tata, baba, pa-pa).
(12)Izvršava jednostavne naloge: dođi, nemoj.

13-18 meseci

(15)Glasom izražava želje.
Razume da poznate stvari i osobe imaju imena.
(15-18)Koristi rečenicu od jedne reči ili reč i gest.
(16)Koristi šest reči.
Imenuje jedan predmet na zahtev.
(17)Upotrebljava frazu od dve reči tipa imenice (“Mama lopta”).
(18)Spaja imenicu i glagol (“Mama daj”).

19-24 meseci

(19)Zna više fraza od dve reči tipa imenica glagol.
(20)Prepoznaje osam do dvanaest slika.
(21)Traži rečima da jede i pije.
Izvršava nalog koji zahteva dve delatnosti (odnesi, zatvori).
(22)Koristi imenice, glagole i prideve.
(22-24)Zna više jednostavnih fraza i rečenica do tri reči.
(24)Odgovara adekvatno na pitanja koja imaju značenje posedovanja (Čija je ovo mama?).
Izgovara svoje ime na zahtev.
Upotrebljava 200-250 reči.
Zaostao govor, ne govori i ne razume govor.

3 godine

(26)Govori o sebi u trećem licu.
(27)Završava poslednji slog ili reč stiha poznate pesmice.
(30)Razume tri predloga (na, u, pored).
Recituje kraće recitacije.
Razume pitanja: “Šta leti, skače, pliva…?”, “Šta radiš sa ovim?”.
(36)Upotrebljava zamenice i množinu.
Koristi zamenicu “ja”.
Traži da mu se pričaju omiljene priče.
Priča doživljaje.
Stalno postavlja pitanja: Ko? Šta?
Upotrebljava 600-800 reči.
Zamuckivanje, mucanje.

4 godine

(3-4)Verbalizuje radnju koja sledi u poznatim pričama.
Opisuje radnje na slici.
Drugi monolozi.
Rečenica potpuna, govor razumljiv.
Stalno postavlja pitanja.
Broji do 4 mehanički.
Upotrebljava 1200-1500 reči.

5 godina

(4-5)Upotrebljava 1800-2200 reči.
Prepičava kratke priče.
Razume predloge iza ispred.
Samo priča priču po slikama.
Prepoznaje nekoliko slova azbuke.
Odgovara na jednostavna pitanja: “Šta je to i od čega je napravljeno”
Postavlja pitanja: “Kada? Zašto? Kako?”
Agramatični govor.

6-7 godina

(6)Govori korektno i jasno.
Artikuliše sve glasove (eventualno izostaje R, Lj i Nj).
Prepričava kratku priču nakon što je čuje.
Piše i čita vlastito ime.
Pita za značenje reči.
Razume predlog “u sredini”.
Upotrebljava 2500-3000 reči.